Công bố hoạt chất Fucoidan sulfate hóa cao dự phòng ung thư