Công bố sản xuất GenK- Dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư